X09
Xiangjun North Complex*
AW 18- Collaborator*: Xi Chen, Hongchi Zhang